HR | EN

Natječaji

STRUČNO POVJERENSTVO GRADSKOG MUZEJA KARLOVAC
URBROJ:
Karlovac, 07. ožujka 2017. god.


Na temelju Odluke Muzejskog vijeća GMK od 6. ožujka 2017. god. Stručno povjerenstvo objavljuje

NATJEČAJ

1. PREDMET: prikupljanje pismenih ponuda radi odabira najpovoljnije za prodaju osobnog automobila marke CITROEN, tip BERLINGO, model vozila 1,4 I broj šasije VF7GJKFWC93363618, godina proizvodnje 2006., snaga motora u kw: 55, radni obujam motora u cm3: 1360, broj putnih mjesta za sjedenje: 5, oblik karoserije: zatvoreni, boja vozila: srebrna-s efektom, u vlasništvu Gradskog muzeja Karlovac.

2. PRODAVATELJ: Gradski muzej Karlovac, OIB 25177148317

3. POČETNA PRODAJNA CIJENA PREDMETNOG AUTOMOBILA: 9.000,00 kn

4. UVJETI PRODAJE:
- Zainteresirani ponuditelji mogu predmetni automobil razgledati svakog radnog dana od 8 do 16 u roku za podnošenje ponuda, uz prethodnu najavu prodavatelju (tel. 099/502 3012).
- Prodaja se provodi po načelu „viđeno-kupljeno“ te se isključuje svaka mogućnost prigovora na kvalitetu kupljenog vozila.
- Ako ponuditelj čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija odustane od kupnje, predmet prodaje bit će ponuđen sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.
- Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je cijena, ponuditelj će o odabiru biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.
- Kupac koji zaključi kupoprodajni ugovor za predmetni automobil dužan je, prije njegovog preuzimanja, a u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora uplatiti kupoprodajnu cijenu te snosi troškove poreza na promet i ovjere potpisa.

5. SADRŽAJ PONUDE:
- ponuda mora sadržavati:
a) naziv i točnu adresu ponuditelja, OIB, te izvadak iz sudskog registra ili obrtnicu za pravne osobe, odnosno presliku osobne iskaznice za fizičku osobu
b) iznos ponude

6. ROK ZA DOSTAVU PONUDE
Natječaj je objavljen na web stranici Gradskog muzeja Karlovac dana 7.3.2017. god.
Rok za dostavu ponude je osam dana od dana objave natječaja.

Ponude se predaju poštom preporučeno ili osobnom dostavom na adresu prodavatelja s naznakom „PONUDA ZA KUPNJU AUTOMOBILA“.
Prodavatelj zadržava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu, poništi natječaj ili odbaci sve ponude u bilo koje vrijeme prije njihova konačnog prihvaćanja.

Otvaranje ponuda nije javno i obavlja se na sjednici Stručnog povjerenstva.

STRUČNO POVJERENSTVO
GRADSKOG MUZEJA KARLOVAC

PREDSJEDNICA
Antonija Belan, bacc.oec.

***
Na temelju Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada GMK, Gradski muzej Karlovac objavljuje:

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Povjerenstvo je utvrdilo da će se pismeno testiranje kandidata za radno mjesto objavljeno u javnom natječaju 30.12.2016. održati u petak, 20. siječnja 2017. godine u prostorijama Grada Karlovca, Banjavčićeva 9, Karlovac, velika vijećnica s početkom u 10:00 h. Povjerenstvo je utvrdilo da je na natječaj pristiglo 28 prijava, sve u zatvorenoj koverti i u roku propisanom natječajem, te su sljedeće predmetne prijave zadovoljile administrativnu provjeru.

Kandidati koji su zadovoljili administrativnu provjeru:

1. Anamarija Kuterovac
2. Nataša Maraković
3. Jasna Tonković
4. Ida Galović
5. Mateja Butalja
6. Ljiljana Turković
7. Matija Stavljenić
8. Ivana Vranešić
9. Miroslav Hrastovčak
10. Ines Jaković
11. Emanuel Cipurić
12. Andreja Pavlić
13. Marina Alibašić

Literatura za pismenu provjeru:
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 124/14, 115/15 i 87/16)
- Zakon o proračunu NN broj 87/08, 136/12 i 15/15
- Zakon o ustanovama (NN 76/93; NN 29/97, NN 47/99 - Ispravak i NN 35/08)
- Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90 ,NN 27/93, NN 38/09)
- Zakon o muzejima (NN 110/15)

Pisani test se sastoji iz dva dijela. Prvi dio: poznavanje računovodstvenih propisa. Drugi dio: poznavanje propisa o muzejskoj djelatnosti.

Na usmeni dio razgovora bit će pozvani kandidati koji točno odgovore na više od 60% pitanja svakog pojedinog dijela testa.

Usmeni dio testiranja predviđen je za 24.01.2017. godine s početkom od 10:00 h u prostorijama Gradskog muzeja Karlovac, Strossmayerov trg 7, Karlovac. Ova obavijest objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Gradskog muzeja Karlovac.

ZA POVJERENSTVO:
mr.sc. Hrvojka Božić, prof.