HR | EN

Pravo na pristup informacijama

width=147 valign=top style='width:109.9pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none;background:#D9D9D9;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>

Financijski planovi i financijska izviješća

Dostupno

Isplatne liste zaposlenika

Nedostupno

službena tajna

Planiranje i izviješća o radu

Planovi rada, programi i izviješća o radu

Dostupno

Javna nabava

Dokumentacija o javnoj nabavi

DostupnoIV. NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA I POSTUPAK RADI DOBIVANJA PRISTUPA INFORMACIJAMA
Korisnici prava na informaciju ostvaruju pravo na pristup informacijama podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Muzeju (dalje: podnositelj zahtjeva) sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.
Usmeni zahtjev se može podnijeti:
  • na telefon 047/615 980,
  • na zapisnik u tajništvu Muzeja, Strossmayerov trg 7

Pisani zahtjev na propisanom obrascu može se podnijeti:
  • poštom na adresu Muzeja, Strossmayerov trg 7
  • elektroničkom poštom, e-mail: gradski-muzej@ka.t-com.hr
  • telefaksom na broj: 047/615 981

Pisani zahtjev sadrži mora sadržavati naziv i sjedište Muzeja, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime, prezime i adresu odnosno naziv i sjedište korisnika.
Podnositelj zahtjeva može naznačiti način dostave informacije.
O zahtjevu podnesenom u usmenom obliku sastavit će se zapisnik, a ako je podnesen putem telefona ili telefaksa, sastavit će se službena zabilješka.
Usmeno podneseni zahtjevi, kao i zahtjevi podneseni telefonom i telefaksom moraju sadržavati podatke navedene za pisani zahtjev.
Muzej omogućava davanje informacije korisniku prava na informaciju:
  • neposrednim davanjem informacije;
  • davanjem informacije pisanim putem;
  • uvidom u dokumentaciju;
  • dostavom preslika dokumentacije koja sadrži zatraženu informaciju;
  • na drugi prikladan način.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji.
Pravo na pristup informacijama pripada svim korisnicima na jednak način i pod jednakim uvjetima i oni su ravnopravni u njegovu ostvarivanju.
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama Muzej će uskratiti pravo na pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i /ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.
Muzej može uskratiti pravo na pristup informaciji ako postoje osnovane sumnje da bi njezino objavljivanje onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne; onemogućilo rad tijela koja vrše upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti; povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pristanka autora ili vlasnika.
Muzej će uskratiti pristup informacijama u slučaju postupka koja vode nadležna tijela predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.
Muzej ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije na način i u visini određenoj Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 38/11).


Muzej će podnositelju usmenog ili pisanog zahtjeva omogućiti pristup informaciji najduže u roku od petnaest dana od podnošenja zahtjeva.
U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva Muzej će pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od tri dana. Ako se zahtjev ne ispravi na odgovarajući način, Muzej će rješenjem odbaciti zahtjev kao nerazumljiv ili nepotpun.
Ako Muzej ne posjeduje, ne raspolaže ili ne nadzire informaciju, a ima saznanja o nadležnom tijelu koje ih posjeduje, u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva ustupit će zahtjev tijelu javne vlasti koji posjeduje, raspolaže ili nadzire informaciju, o čemu će obavijestiti podnositelja zahtjeva. U tom slučaju, rokovi se računaju od dana kada je tijelo javne vlasti primilo ustupljeni zahtjev.
Svi rokovi za ostvarivanje prava na pristup informacijama utvrđeni u Katalogu informacija mogu se produžiti do trideset dana ako se informacija mora tražiti izvan sjedišta Muzeja, ako je nužno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije i ako se jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija. O razlozima za produljenje roka Muzej će obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku od osam dana.
O žalbama na rješenje Muzeja odlučuje Agencija za zaštitu osobnih podataka kao neovisno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama.

Ravnateljica GMK:
mr.sc. Hrvojka Božić, prof