HR | EN

Pravo na pristup informacijama

KATALOG INFORMACIJA
Gradskog muzeja Karlovac

I. UVODNE NAPOMENE

Katalog informacija Gradskog muzeja Karlovac (u daljnjem tekstu Muzej) ustrojen je prema Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“172/03 i 144/10) radi omogućavanja i osiguravanja prava na pristup informacijama svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama (dalje: korisnik prava na informaciju) putem otvorenosti i javnosti djelovanja Muzeja kao tijela javne vlasti koji su programi ili djelovanje zakonom utvrđeni kao javni interes te se u cijelosti ili djelomično financiraju iz Državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Pravo na pristup informacijama ostvaruje se na način i u postupku utvrđenom Zakonom o pravu na pristup informacijama, podzakonskim propisima donesenim na temelju navedenog Zakona, kao i na temelju drugih zakona, podzakonskih propisa i općih akata.
Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na informaciju, na traženje i dobivanje informacija i obvezu Muzeja da omogući pristup zatraženoj informaciji i da redovito objavljuje informacije.
Informacija je napisani, nacrtani, slikovni, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili drugi zapis podataka u pojedinačnom predmetu koji čini sadržajnu cjelinu, a koju posjeduje, stvara, raspolaže i nadzire Muzej.

II. OPĆI PODACI

Službeni naziv: Gradski muzej Karlovac
Sjedište: Karlovac, Strossmayerov trg 7
Ravnateljica: mr.sc. Hrvojka Božić, prof.
Žiro račun: IBAN: HR7824000081817900000 - KABA
OIB: 25177148317
Telefon: 047/615 980
Telefax: 047/615 981
Šifra djelatnosti: 9102

Djelatnost Gradskog muzeja Karlovac obuhvaća poslove muzejsko-galerijske djelatnosti utvrdene Zakonom o muzejima i to:
 • prikupljanje, pohranjivanje i čuvanje muzejske građe značajne za razvoj karlovačkog područja i okolice
 • sređivanje, razvrstavanje, registriranje i dokumentiranje muzejske građe
 • stručna i tehnička zaštita muzejske građe (preventivna zaštita, restauriranje, konzerviranje, prepariranje i sl.)
 • proučavanje te znanstveno i stručno obrađivanje muzejske građe
 • izlaganje muzejske građe u sklopu stalnih, povremenih i pokretnih izložbi
 • obavljanje nakladničke djelatnosti (izdavanje kataloga i drugih znanstvenih i stručnih publikacija)
 • objavljivanje promidžbene djelatnosti u svezi s muzejskom građom
 • organiziranje predavanja, tečajeva, seminara i sl.
 • suradnja u svim oblicima muzejsko-galerijskog rada s javnim ustanovama koje obavljaju muzejsku, galerijsku, bibliotečnu, arhivsku, informatičku i drugu kulturnu djelatnost u zemlji i inozemstvu
 • obavljanje usluga u svezi s muzejskom djelatnošću koje su u skladu sa Zakonom o muzejskoj djelatnosti i Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
 • obavljanje i drugih djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisanih u sudski registar, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.


III. POPIS INFORMACIJA

Pregled informacija

Sadržaj

Dostupnost

Opaska

Osnivanje i ustroj

Opći akti

Dostupno

Upravljanje

Zapisnici sjednica Upravnog vijeća

Djelomično dostupno

Odluke i rješenja

Djelomično dostupno

Stručna tijela

Zapisnici sjednica Stručnog vijeća

Djelomično dostupno

Sigurnost i zaštita

Mjere zaštite objekta, imovine i zaposlenika

Nedostupno

službena tajna

Procjene,analize, atesti

Nedostupno

službena tajna

Održavanje zgrade

Projekti,nacrti i spisi o zgradi Muzeja i održavanju

Nedostupno

službena tajna

Muzejska djelatnost

Muzejska građa i dokumentacija

Dostupno sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju

Zaposlenici

Matična knjiga zaposlenika

Nedostupno

službena tajna

Evidencija o radnicima

Nedostupno

službena tajna

Osobni dosjei zaposlenika

Nedostupno

službena tajna

Zasnivanje radnih odnosa

Nedostupno

službena tajna

Odluke o godišnjim odmorima, dopustima, doznake o bolovanju i sl.

Nedostupno

službena tajna

Izvori financiranja i troškovi rada

Odobrena sredstva za programe

Dostupno na:

www.min-kulture.hr

www.karlovac.hr

www.gmk.hr

Financijski planovi i financijska izviješća

Dostupno

Isplatne liste zaposlenika

Nedostupno

službena tajna

Planiranje i izviješća o radu

Planovi rada, programi i izviješća o radu

Dostupno

Javna nabava

Dokumentacija o javnoj nabavi

DostupnoIV. NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA I POSTUPAK RADI DOBIVANJA PRISTUPA INFORMACIJAMA
Korisnici prava na informaciju ostvaruju pravo na pristup informacijama podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Muzeju (dalje: podnositelj zahtjeva) sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.
Usmeni zahtjev se može podnijeti:
 • na telefon 047/615 980,
 • na zapisnik u tajništvu Muzeja, Strossmayerov trg 7

Pisani zahtjev na propisanom obrascu može se podnijeti:
 • poštom na adresu Muzeja, Strossmayerov trg 7
 • elektroničkom poštom, e-mail: gradski-muzej@ka.t-com.hr
 • telefaksom na broj: 047/615 981

Pisani zahtjev sadrži mora sadržavati naziv i sjedište Muzeja, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime, prezime i adresu odnosno naziv i sjedište korisnika.
Podnositelj zahtjeva može naznačiti način dostave informacije.
O zahtjevu podnesenom u usmenom obliku sastavit će se zapisnik, a ako je podnesen putem telefona ili telefaksa, sastavit će se službena zabilješka.
Usmeno podneseni zahtjevi, kao i zahtjevi podneseni telefonom i telefaksom moraju sadržavati podatke navedene za pisani zahtjev.
Muzej omogućava davanje informacije korisniku prava na informaciju:
 • neposrednim davanjem informacije;
 • davanjem informacije pisanim putem;
 • uvidom u dokumentaciju;
 • dostavom preslika dokumentacije koja sadrži zatraženu informaciju;
 • na drugi prikladan način.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji.
Pravo na pristup informacijama pripada svim korisnicima na jednak način i pod jednakim uvjetima i oni su ravnopravni u njegovu ostvarivanju.
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama Muzej će uskratiti pravo na pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i /ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.
Muzej može uskratiti pravo na pristup informaciji ako postoje osnovane sumnje da bi njezino objavljivanje onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne; onemogućilo rad tijela koja vrše upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti; povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pristanka autora ili vlasnika.
Muzej će uskratiti pristup informacijama u slučaju postupka koja vode nadležna tijela predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.
Muzej ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije na način i u visini određenoj Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 38/11).


Muzej će podnositelju usmenog ili pisanog zahtjeva omogućiti pristup informaciji najduže u roku od petnaest dana od podnošenja zahtjeva.
U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva Muzej će pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od tri dana. Ako se zahtjev ne ispravi na odgovarajući način, Muzej će rješenjem odbaciti zahtjev kao nerazumljiv ili nepotpun.
Ako Muzej ne posjeduje, ne raspolaže ili ne nadzire informaciju, a ima saznanja o nadležnom tijelu koje ih posjeduje, u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva ustupit će zahtjev tijelu javne vlasti koji posjeduje, raspolaže ili nadzire informaciju, o čemu će obavijestiti podnositelja zahtjeva. U tom slučaju, rokovi se računaju od dana kada je tijelo javne vlasti primilo ustupljeni zahtjev.
Svi rokovi za ostvarivanje prava na pristup informacijama utvrđeni u Katalogu informacija mogu se produžiti do trideset dana ako se informacija mora tražiti izvan sjedišta Muzeja, ako je nužno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije i ako se jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija. O razlozima za produljenje roka Muzej će obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku od osam dana.
O žalbama na rješenje Muzeja odlučuje Agencija za zaštitu osobnih podataka kao neovisno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama.

Ravnateljica GMK:
mr.sc. Hrvojka Božić, prof