HR | EN

Strategija

"Strateški plan Gradskog muzeja Karlovac za razdoblje 2013.-2015." u cijelosti možete preuzeti u pdf.formatu.
Strateški plan Gradskog muzeja Karlovac za razdoblje 2013.-2015.

1. Priprema planiranja
Izrada Strateškog plana Gradskog muzeja Karlovac za razdoblje 2013.–2015. pokrenuta je Obaviješću o dopuni uvjeta za prijavljivanje programa na Poziv za predlaganje programa javnih potreba Republike Hrvatske za 2013. godinu od 19. travnja 2012. godine.
Svrha Strateškog plana je analiza postojećeg stanja, te utvrđivanje ciljeva, mjera i aktivnosti kako bi se potencijali baštine i muzeja kao institucije uspješnije i učinkovitije koristili kao razvojni resurs na načelima održivog razvoja.

1.1. Organiziranje stručne skupine
Nacrt Strateškog plana izradila je radna skupina u sastavu: mr. sc. Hrvojka Božić, prof., mr. sc. Sanda Kočevar, prof. i Antonija Škrtić, prof.
Strateški plan Gradskog muzeja Karlovac za razdoblje 2013.–2015. sadrži smjernice i mjere kao okvir za konkretne razvojne projekte. S obzirom na kompleksnost problematike te činjenicu da se Strateški plan po prvi put donosi za Gradski muzej Karlovac, nužno je u njegovoj provedbi uspostaviti i razvijati čvrstu međuodjelnu i međusektorsku povezanost i suradnju. Time se osigurava da Strateški plan bude konzistentan, interno i eksterno koherentan, relevantan i nadasve provediv s djelotvornim i učinkovitim doprinosom cjelovitom razvoju grada Karlovca, Karlovačke županije i Republike Hrvatske.

1.2. Definiranje vremenskog razdoblja
S obzirom na postojanje analiza stanja Gradskog muzeja Karlovac (GMK) i okruženja, samo formuliranje Strateškog plana trajalo je od 9. svibnja do 13. srpnja 2012.godine.

1.3. Definiranje zajedničkih procedura planiranja
Osnovni cilj planiranja je na što optimalniji način iskoristiti postojeće resurse.
Polazeći od kritičkog osvrta na stanje Gradskog muzeja Karlovac danas, donešeni su prijedlozi što i kako bi trebalo učiniti u cilju poboljšanja osnovne djelatnosti Muzeja (sakupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobra kao dijela nacionalne i općeljudske baštine, te njihova stručna i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke, trajna zaštita, predočivanje javnosti putem stalnih i povremenih izložaba i pedagoško-edukativnih programa, te objavljivanje podataka i spoznaja o njima putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava). Osim analize stanja Muzeja, analizirano je i okruženje, te dionici koji direktno ili indirektno utječu na poslovanje Muzeja. Utvrđeni su opći i posebni ciljevi, te način i aktivnosti putem operativnog planiranja koje će dovesti do njihovog ostvarenja, kao i odrednice pokazatelja uspješnosti.
U praćenju provedbe i vrednovanja Strateškog plana utvrđeni su glavni ciljevi praćenja i vrednovanja.

1.4. Prikupljanje potrebne dokumentacije i drugih relevantnih informacija
Prilikom izrade Strateškog plana osigurano je sudjelovanje muzejskih djelatnika na koje će se plan odnositi pribavljanjem njihovih mišljenja pisanim putem i putem zajedničkih sastanaka Stručnog vijeća. Rasprave o Nacrtu strateškog plana održane su 11. i 13. 07. 2012. godine. Proučena je zakonska i podzakonska regulativa i opći akti Gradskog muzeja Karlovac.

2. Definiranje vizije, misije i vrijednosti

2. 1. Uvodno o Gradskom muzeju Karlovac
Muzej je utemeljen 1904. godine. Osnivač muzeja je Grad Karlovac. Kao javna i neprofitna ustanova Muzej obavlja djelatnosti prikupljanja, zaštite, istraživanja, dokumentiranja i komuniciranja predmeta kulturne baštine i suvremene umjetnosti grada Karlovca, karlovačkog područja i njegovih stanovnika.
Zakonski okvir unutar kojeg Gradski muzej Karlovac djeluje čine nacionalni zakoni i pravilnici: Zakon o muzejima (NN 142/98, NN 65/09), Zakon o ustanovama (NN 76/93; NN 29/97, NN 47/99 - Ispravak i NN 35/08), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, NN 27/93, NN 38/09), te Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02), Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 120/02, NN 82/06), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06) i Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10, NN 112/11).
Temeljem tih zakona i pravilnika Gradski muzej Karlovac ima i svoje akte koji pobliže definiraju način i ustrojstvo ustanove kao i način stručnog rada: Statut Gradskog muzeja Karlovac, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada GMK-a, Pravilnik o organiziranju izložbene djelatnosti Galerijskog odjela Gradskog muzeja Karlovac u Galeriji „Vjekoslav Karas“ (ur. broj 120/1-2003), Pravilnik o uvjetima pristupa muzejskim prostorima GMK-a, Pravilnik o načinu i uvjetima uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju GMK-a, Pravilnik o reviziji muzejske građe GMK-a, Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva, Pravilnik o zaštiti od požara i Pravilnik zaštite na radu.
Muzej ima Arheološki, Etnološki, Galerijski, Kulturno-povijesni, Povijesni odjel, Odjel suvremene povijesti od osnutka RH i Prirodoslovni odjel. Muzejski predmeti su organizirani u zbirke unutar pojedinih odjela.
Broj zaposlenih djelatnika u Gradskom muzeju Karlovac je 17.
Sjedište muzeja nalazi se od 1953. godine u kuriji iz prve polovice 17. st. u središtu karlovačke Zvijezde na Strossmayerovom trgu 7. U vlasništvu GMK je zgrada Galerije Vjekoslav Karas i Memorijalna kuća obitelji Ribar, na korištenje je dodijeljen prostor Branič kule, Turnja, Bosanskog magazina i zgrada na Strossmayerovom trgu 7.

2.2. Vizija Gradskog muzeja Karlovac
Biti izvrsna, vodeća ustanova u kulturi grada Karlovca koja će temeljem rezultata dosljednog stručnog muzejskog rada pridonijeti stvaranju kvalitetnijeg društvenog i kulturnog ozračja u gradu Karlovcu, te snažno obilježiti identitet grada i okolice.

2.3. Poslanje Gradskog muzeja Karlovac
Gradski muzej Karlovac je javna, neprofitna ustanova utemeljena 1904. godine sa svrhom očuvanja i predstavljanja baštine grada Karlovca, karlovačkog područja i njegovih stanovnika. Muzej svoje poslanje provodi prikupljanjem, zaštitom, istraživanjima i dokumentiranjem predmeta baštine i suvremene umjetnosti predstavljajući ih na izložbama, edukativnim programima, publikacijama i drugim aktivnostima. Težeći otvorenosti i pristupačnosti, a ispunjavajući svoje poslanje, Muzej pruža podršku korisnicima u dostizanju mudrosti kao temeljnog jamstva postizanja ravnoteže između očuvanog bogatstva baštine i izazova suvremenog razvoja.

2.4. Vrijednosti Gradskog muzeja Karlovac
Strateški plan Gradskog muzeja Karlovac temelji se na vrijednostima koje motiviraju naše djelovanje i jamče postizanje izvrsnosti u ostvarenju zadanih ciljeva.

Stručnost
Potpora i poštovanje stručnog muzejskog rada u bavljenju materijalnom i nematerijalnom kulturnom i prirodnom baštinom grada Karlovca i okolice u upravljanju zbirkama Gradskog muzeja Karlovac koje predstavljaju neiscrpan izvor za istraživanje i razumijevanje povijesti, te jačanje identiteta stanovnika grada Karlovca, karlovačkog područja i Republike Hrvatske.

Edukativnost
Poticanje stvaranja neformalnog obrazovnog okruženja u kojem najširi spektar korisnika bilo svjesno bilo nesvjesno svoje slobodno vrijeme provodi na kvalitetan način (utvrđivanjem i proširivanjem poznatog, otkrivanjem, istraživanjem i doživljavanjem nepoznatog ) te ga potiče na kritičko razmišljanje i pridonosi osobnom razvoju pojedinca, njegovom samopoštovanju te razvoju zajednice u cjelini. Usmjerenje na programe za djecu i mlade jer se kod njih tek stvara pogled na svijet i sebe samoga, razvija osobnost i društvena osvještenost.

Komunikativnost
Potpora osmišljavanju muzejskih izložbi i drugih oblika prezentacije kulturne i prirodne baštine grada Karlovca i okolice uz korištenje suvremenih tehničkih mogućnosti, a posebno prezentacijom zbirki na internetu u cilju što većeg širenja spoznaja o baštinjenom bogatstvu. U muzejskoj komunikaciji je potrebno iznalaziti nove mogućnosti prezentacije muzejskih predmeta i priča koje oni mogu ispričati i izvan samoga muzeja u javnom prostoru grada, školama, i sl. Javnu sliku muzeja jačati u suradnji s medijima, volonterima, prijateljima muzeja i sl. Inzistiranjem na komunikativnosti jača se upliv Gradskog muzeja Karlovac na suvremeni, društveni i kulturni trenutak lokalne zajednice

Posebnost muzejskog doživljaja
Poticanje stvaranja muzejskog okruženja u kojem će najširi spektar korisnika zaboraviti stvarnost u kojoj žive, te će im omogućiti aktivno uživanje u lijepom i očuđujućem, što će ih učiniti ponosnima i sretnima, sklonijima toleranciji, empatiji i poštivanju drugih i drugačijih. Obraćanje posebne pažnje programima za djecu i mlade.

Pouzdanost
Gradski muzej Karlovac surađujući s najširim krugom partnera i suradnika (javna uprava, gospodarski sektor, baštinske ustanove, visokoškolske i znanstvene ustanove, strukovne udruge, ostale udruge građana, pojedinci - profesionalci najrazličitijih profila i amateri, volonteri...) planira, organizira i realizira brojne programe, pri tome posebnu pažnju posvećuje stvaranju transparentnog suradničkog okruženja punog povjerenja. Rad Gradskog muzeja Karlovac očituje se u poštivanju ICOM-ovog Etičkog kodeksa i svih zakonskih normi Republike Hrvatske.